Mahabharata Translation by Ganguly


The Mahabharata

Book 1: Adi Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]

Paushya Parva

Pauloma Parva

Astika Parva

Adivansavatarana Parva

Sambhava Parva

Section LXV
Section LXVI
Section LXVII
Section LXVIII
Section LXIX
Section LXX
Section LXXI
Section LXXII
Section LXXIII
Section LXXIV
Section LXXV
Section LXXVI
Section LXXVII
Section LXXVIII
Section LXXIX
Section LXXX
Section LXXXI
Section LXXXII
Section LXXXIII
Section LXXXIV
Section LXXXV
Section LXXXVI
Section LXXXVII
Section LXXXVIII
Section LXXXIX
Section XC
Section XCI
Section XCII
Section XCIII
Section XCIV
Section XCV
Section XCVI
Section XCVII
Section XCVIII
Section XCIX
Section C
Section CI
Section CII
Section CIII
Section CIV
Section CV
Section CVI
Section CVII
Section CVIII
Section CIX
Section CX
Section CXI
Section CXII
Section CXIII
Section CXIV
Section CXV
Section CXVI
Section CXVII
Section CXVIII
Section CXIX
Section CXX
Section CXXI
Section CXXII
Section CXXIII
Section CXXIV
Section CXXV
Section CXXVI
Section CXXVII
Section CXXVIII
Section CXXIX
Section CXXX
Section CXXXI
Section CXXXII
Section CXXXIII
Section CXXXIV
Section CXXXV
Section CXXXVI
Section CXXXVII
Section CXXXVIII
Section CXXXIX
Section CXL
Section CXLI
Section CXLII

Jatugriha Parva

Hidimva-vadha Parva

Vaka-vadha Parva

Chaitraratha Parva

Swayamvara Parva

Vaivahika Parva

Viduragamana Parva

Rajya-labha Parva

Arjuna-vanavasa Parva

Subhadra-harana Parva

Haranaharana Parva

Khandava-daha Parva